Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto autoriaus (Jonas Martinavičius) publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Drūteikienė, Greta; Martinavičius, Jonas; Miškinis, Algirdas; Šarupičiūtė, Julija. International and domestic study programmes compared: recent graduates' perspective // EDULEARN17 : 9th international conference on education and new learning technologies, July 3rd-5th, 2017, Barcelona, Spain : conference proceedings. Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 9788469737774. p. 4519-4526. DOI: 10.21125/edulearn.2017.1986.
2Miškinis, Algirdas; Martinavičius, Jonas. Achievements and challenges of Lithuanian economy // Емерджентні методи для емерджентної економіки : монографiя. Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. ISBN 9789668645976. p. 264-281.
3Miškinis, Algirdas; Martinavičius, Jonas. Achievements and challenges of Lithuanian economy // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : збiрник наукових праць, 24-26 травня 2017 р., Одесса - Черкаси. Черкаси : Видавець Ольга Вовчок, 2017. ISBN 9789668645983. p. 15-20.
4Martinavičius, Jonas; Miškinis, Algirdas; Drūteikienė, Greta. Factors affecting students' satisfaction and learning outcomes // INTED2017 : 11th International technology, education and development conference, 6-8 March, 2017, Valencia, Spain : conference proceedings. Valencia : IATED, 2017. ISBN 9788461784912. p. 4247-4254. DOI: 10.21125/inted.2017.1015.
5Martinavičius, Jonas; Skyrius, Rimvydas. Curriculum development in the studies of management information systems // ICERI 2016 : 9th annual international conference of education, research and innovation, Seville, 14th-16th of November, 2016 : conference proceedings. Seville : IATED Academy, 2016. ISBN 9788461758951. p. 844-851. (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095). DOI: 10.21125/iceri.2016.1192.
6Martinavičius, Jonas; Miškinis, Algirdas; Drūteikienė, Greta. Experience of strategic planning at the faculty // ICERI 2016 : 9th annual international conference of education, research and innovation, Seville, 14th-16th of November, 2016 : conference proceedings. Seville : IATED Academy, 2016. ISBN 9788461758951. p. 8143-8147. (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095). DOI: 10.21125/iceri.2016.0865.
7Martinavičius, Jonas; Keršulytė, Ieva. Šalies turtas ir socialinės ir ekonominės plėtros rezultatai: lyginamoji ES šalių analizė // Šalies turtas ekonominėje politikoje - turto ekonomikos ir vadybos aspektai 2016 : konferencijos, vykusios Vilniuje 2016 m. gegužės 6 d., mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094596988. p. 133-144.
8Martinavičius, Jonas; Miškinis, Algirdas; Drūteikienė, Greta. Analysis of generic competencies of university students in Economics and Management study programmes // EDULEARN16 : 8th international conference on education and new learning technologies, 4th-6th July 2016, Barcelona, Spain : conference proceedings. Book series: EDULEARN proceedings. ISSN 2340-1117. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 9788460888604. p. 823-827. DOI: 10.21125/edulearn.2016.0116.
9Drūteikienė, Greta; Martinavičius, Jonas; Miškinis, Algirdas. Analysis of students' satisfaction factors at the faculty level // ICERI 2015 : 8th international conference of education, research and innovation : conference proceedings, November 16th-18th, 2015 - Seville, Spain / [Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres]. Seville : IATED, 2015. ISBN 9788460826576. p. 905-911. Prieiga per internetą: <http://library.iated.org/view/DRUTEIKIENE2015ANA>.
10Drūteikienė, Greta; Martinavičius, Jonas; Miškinis, Algirdas. Study quality assurance process and its improvement (case of Vilnius University, Faculty of Economics) // EDULEARN15 : 7th international conference on education and new learning technologies, 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain : conference proceedings. Book series: EDULEARN proceedings. ISSN 2340-1117. Valencia : IATED Academy, 2015. ISBN 9788460682431. p. 2731-2737. Prieiga per internetą: <https://library.iated.org/view/DRUTEIKIENE2015STU>.
11Drūteikienė, Greta; Martinavičius, Jonas. University image support in the time of crisis // ICERI 2014 : 7th international conference of education, research and innovation, Seville, Spain, 17-19 November 2014 : conference proceedings. Madrid : IATED publications, 2014. ISBN 9788461724840. p. 5353-5356.
12Martinavičius, Jonas; Skyrius, Rimvydas. The attitudes of management and business students towards the studies in Faculty of Economics at Vilnius University // EDULEARN14 : 6th international conference on education and new learning technologies, July 7th-9th, 2014 Barcelona (Spain). Book series: EDULEARN proceedings. ISSN 2340-1117. Valencia : IATED Academy, 2014. ISBN 9788461705573. p. 733-741.
13Martinavičius, Jonas. Prekybos specialistų VU Ekonomikos fakultete rengimas ir jų rinkos poreikių atitikimas // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2014, t. 15A, p. 178-190.
14Martinavičius, Jonas; Čekanavičius, Linas. Namų ūkių turtas ir jo vertinimo problemos // Lietuvos turto vertintojai - 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste : konferencijos, vykusios Vilniuje 2014 m. kovo 28 d., mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. ISBN 9786094592997. p. 168-178.
15Čekanavičius, Linas; Martinavičius, Jonas. Kaštų ir naudos analizės taikymas vertinant energetikos objektus // Lietuvos turto vertintojai - 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste : konferencijos, vykusios Vilniuje 2014 m. kovo 28 d., mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. ISBN 9786094592997. p. 63-71.
16Martinavičius, Jonas; Gaižauskas, Lionius. Europos standartus atitinkančių apskaitos ir audito specialistų ugdymas VU Ekonomikos fakultete // Homo-societas-technologiae. Marijampolė : Marijampolės kolegija. ISSN 2029-9737. 2013, nr. 2, p. 55-62.
17Dambrauskaitė, Jurgita; Martinavičius, Jonas (vadov.). Gamybos veiksniai ir jų įtakos vertinimas Baltijos/ES šalyse // Jaunųjų ekonomikos ir vadybos mokslininkų įžvalgos: VU EF SMD konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094592423. p. 49-59.
18Martinavičius, Jonas. Assessing the influence of development factors on transition economies // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2013, t. 92, nr. 3, suppl. B, p. 19-29.
19Martinavičius, Jonas. National wealth assessment and utilization in transition economies // Вiсник Киĩвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Экономiка. Кĭiв : Киĭвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. ISSN 1728-2667. 2013, no. 145, p. 17-19.
20Martinavičius, Jonas. Šalies turto vertinimo patirtis ir problemos // Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos : II-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2013 m. kovo 20 d., medžiaga. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2013. ISBN 9786094360190. p. 212-232.
21Gaižauskas, Lionius; Martinavičius, Jonas. Budgetary control challenges in Lithuanian companies // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2013, t. 13, p. 50-62.
22Mackevičius, Jonas; Martinavičius, Jonas; Gaižauskas, Lionius. Apskaitos ir audito specialistų rengimo ir jų pasitenkinimo studijomis analizė Vilniaus universitete (1990-2012 m.) // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2013, t. 13, p. 7-20.
23Martinavičius, Jonas; Galinienė, Birutė. Apskaitos ir audito specialistų ruošimo ypatumai VU ekonomikos fakultete // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. ISSN 2029-1639. 2012, nr. 1, p. 134-148.
24Jasienė, Meilutė; Martinavičius, Jonas; Jasevičienė, Filomena; Krivkienė, Gražina. Bank liquidity risk: analysis and estimates // Business, management and education = Verslas vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. 2012, vol. 10, no 2, p. 186-204. DOI: 10.3846/bme.2012.14.
25Martinavičius, Jonas. Nacionalinio turto efektyvaus naudojimo problemos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d., mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094591129. p. 111-121.
26Martinavičius, Jonas. Skirtingų metodologijų taikymas vertinant Lietuvos turtą = Different methodological approaches in Lithuania's assesment // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094590283. p. 460-467.
27Martinavičius, Jonas; Blažaitytė, Reda. Patikimumo ir pagrįstumo vertinimas, atliekant finansinių santykinių rodiklių analizę = Reliability and validity assessment in financial ratios analysis // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2011, nr. 9, p. 137-156.
28Martinavičius, Jonas (sudaryt.); Balčiūnas, Norbertas (sudaryt.). Bakalauro studijų profesinės praktikos įforminimo ir gynimo tvarka / parengė Jonas Martinavičius, Norbertas Balčiūnas. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. 10 p. Prieiga per internetą: <http://www.ef.vu.lt/dokumentai/studijos/Aktuali_informacija_studentams/Bakalauro_nuolatiniu_studiju/Studentu_praktika/PROF__PRAKTIKOS_IFORM_IR_GYNIMO_TVARKA_2013.pdf>.
29Martinavičius, Jonas (sudaryt.); Balčiūnas, Norbertas (sudaryt.). Bakalauro studijų profesinės praktikos nuostatai / parengė Jonas Martinavičius, Norbertas Balčiūnas. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. 20 p.
30Galinienė, Birutė; Martinavičius, Jonas. Studijų kokybės užtikrinimas fakultete: universitetinių ekonomikos studijų patirtis = University study quality assurance at the faculty: economics study programme experience // Acta paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. 2011, t. 26, p. 107-120. DOI: 10.15388/ActPaed.2011.26.2977.
31Martinavičius, Jonas. Nacionalinio turto vertinimo ir naudojimo problemos Lietuvoje // Ekonomikos ir turto vertės pokyčiai: tendencijos ir valdymo priemonės : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2011 m. kovo 25 d., mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955336525. p. 114-123.
32Martinavičius, Jonas. Parity conditions and agriculture support in Lithuania // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010. ISBN 9789955335948. p. 242-247.
33Molienė, Ona; Martinavičius, Jonas. Assesment of regional socio-economic development on the basis of aggregate indicators of the Lithuanian counties // Maakonnad arvudes, 2002-2006 = Counties in figures. Tallin, 2007. ISBN 9789985744024. p. 62-72.
34Molienė, Ona; Martinavičius, Jonas. Piirkondliku sotsiaal-majandusliku arengu hinnang Leedu maakondade koondnäitajate põhjal // Maakonnad arvudes, 2002-2006 = Counties in figures. Tallin, 2007. ISBN 9789985744024. p. 45-61.
35Adlys, Petras Gediminas; Gruževskis, Boguslavas; Kabaila, Algis; Martinavičius, Jonas; Misiūnas, Petras Algimantas; Vaitekūnas, Stasys. Portrait of the regions of Lithuania. Vilnius, 2006. 154 p.
36Vaitekūnas, Stasys; Martinavičius, Jonas; Misiūnas, Petras Algimantas; Kabaila, Algis; Gruževskis, Boguslavas; Adlys, Petras Gediminas. Lietuvos regionų portretas / Stasys Vaitekūnas ... [et al.] ; redaktorių kolegija: Jonas Markelevičius (pirmininkas) ... [et al.] ; Statistikos departamentas [prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės], Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, 2006. 154 p. ISBN 9955588896.
37Juškienė, G.; Gruževskis, Boguslavas; Kėdaitienė, Angelė; Kėdaitis, Vytautas; Martinavičius, Jonas; Motiekienė, V.; Pocius, A.; Pranulis, Vytautas Pranas; Slepniovas, Dmitrijus. Oficialiai neapskaitytos ekonomikos Lietuvoje tyrimas / G. Juškienė, B. Gruževskis, A. Kėdaitienė, V. Kėdaitis, J. Martinavičius, V. Motiekienė, A. Pocius, V. Pranulis, D. Slepniovas. Vilnius : Statistikos departamentas, 2004. 98 p. ISBN 9955588810.
38Galinienė, Birutė; Marčinskas, Albinas; Martinavičius, Jonas; Valkauskas, Romualdas. Statistika nacionalinio turto valdymo strategijos formavime = Statistics in the formation of strategy of national assets management // Efektyvios turto vadybos link : konferencijos medžiaga, Vilnius, 2004, spalio 7-8. Vilnius, 2004. ISBN 9955509163. p. 14-22.
39Galinienė, Birutė; Linas, Čekanavičius; Martinavičius, Jonas; Miškinis, Algirdas. Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto studijų programos ir jų perspektyvos = Studies at the faculty of economics of Vilnius university: present state and prospectives // Ekonomika. ISSN 1392-1258. 2003, t. 63, p. 214-225. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/ekonom/63/straipsniai/str17.pdf>.
40Vareikis, Egidijus; Martinavičius, Jonas. Lithuania's pre-accession strategy // Revue baltique : organe de la collaboration des Etats Baltes : a journal of political, social and cultural aspects of the Baltic States Cooperation, intended for a better understanding of the Baltic States and the entire East European region. ISSN 1392-141X. 1998, no. 12, p. 16-20.