VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Almeda Kurienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Gedrimė, Lina; Dugalienė, Jovita; Skarbalienė, Aelita; Kutkauskienė, Jelena; Kurienė, Almeda; Fatkulina, Natalja. Pacientų griuvimo riziką lemiantys veiksniai = Factors influencing the risk of patients fall // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 46-50. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.034. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Urbanavičė, Rita; Rozenbergaitė, Rima; Kairys, Jonas; Kurienė, Almeda; Kutkauskienė, Jelena; Fatkulina, Natalja. Slaugos politikos formavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje = Nursing policy making and implementation in Lithuania // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 172-182. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.030. [DB: DOAJ, ERA, Academic OneFile, Academic Search Complete]
2 Grubliauskienė, Jūratė; Vaičekauskaitė, Rita; Kurienė, Almeda; Fatkulina, Natalja. Vaikų subjektyviojo sveikatos vertinimo ir gyvenimo kokybės sąryšio konceptualizavimas = Conceptualization of relationship between children’ subjective health assessment and quality of life // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 23-28. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.038. [DB: Index Copernicus]
3 Eismontienė, Genovaitė; Gedrimė, Lina; Žilinskienė, Ramunė; Kurienė, Almeda; Davydenko, Erika; Fatkulina, Natalja. Greitosios medicinos pagalbos stoties specialistų komandinio darbo efektyvumas = Effectiveness of teamwork within specialists in ambulance // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 139-144. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.058. [DB: Lituanistika, Index Copernicus]
4 Barzinskienė, Elena; Adomavičienė, Aušra; Kurienė, Almeda; Fatkulina, Natalja. Inovatyvių ergoterapijos metodų taikymas cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų dėmesio koncentracijos lavinimui = Impact of rehacom program on attention of children with cerebral palsy // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 129-133. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.022. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete]

2015
1 Grinkevičius, Kęstutis; Kurienė, Almeda; Noreika, Remigijus. Tarpdalykinių ryšių taikymo aukštojoje mokykloje teorinės ir praktinės prielaidos: gamtamokslinės krypties mokytojų rengimo aspektas = Thoeretical and practical reasoning about application of interdisciplinary integrated relations in higher education: natural science teachers training aspect // Gamtamokslinis, matematinis ir technologinis ugdymas: studijos ir mokymas : konferencijos straipsnių rinkinys / Lietuvos edukologijos universitetas. Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Gamtos, matematikos ir technologijų didaktikų katedra ; [sudarytoja Regina Subotkevičienė]. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094710131. P. 65-79.
2 Cibulskaitė, Nijolė; Kurienė, Almeda. Būsimųjų gamtos mokslų ir matematikos mokytojų integracinių ryšių taikymo gebėjimų ugdymas(is) = Development of practical inter-subject competence application by future teachers of natural science and mathematics // Pedagogika : mokslo darbai. ISSN 1392-0340. 2015, T. 117, Nr. 1, p. 133-142. DOI: 10.15823/p.2015.073.

2012
1 Birgelytė, Asta; Cibulskaitė, Nijolė; Gerulaitis, Šarūnas; Jašinauskas, Linas; Kaušienė, Regina; Kurienė, Almeda; Mončienė, Liucija; Pečiuliauskienė, Palmira; Salienė, Vilija; Toleikytė, Nijolė; Šetkus, Benediktas; Zubavičienė, Irena. Vadovėlių ir kitos mokymo(si) medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos : projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ / [metodines rekomendacijas parengė Asta Birgelytė, Nijolė Cibulskaitė, Šarūnas Gerulaitis, Linas Jašinauskas, Regina Kaušienė, Almeda Kurienė, Liucija Mončienė, Palmira Pečiuliauskienė, Vilija Salienė, Nijolė Toleikytė, Benediktas Šetkus, Irena Zubavičienė ; metodinių rekomendacijų rengėjus konsultavo Elena Motiejūnienė, Juozas Raugalas ; projekto vadovė Ona Vaščenkienė, projekto mokslinė vadovė Elena Motiejūnienė] ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras. Vilnius : Ugdymo plėtotės centras, 2012. 140 p. ISBN 9786099537122.
2 Pečiuliauskienė, Palmira; Grinkevičius, Kęstutis; Kurienė, Almeda; Cibulskaitė, Nijolė; Dapkus, Dalius; Miškinienė, Manefa. Gamtos mokslų ir matematikos tarpdalykinių ryšių realizavimo moduliai aukštojoje mokykloje : metodinė priemonė / Palmira Pečiuliauskienė, Kęstutis Grinkevičius, Almeda Kurienė, Nijolė Cibulskaitė, Dalius Dapkus, Manefa Miškinienė ; Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius : Edukologija, 2012. 59 p. ISBN 9789955207252.
3 Grinkevičius, Kęstutis; Miškinienė, Manefa; Kurienė, Almeda; Cibulskaitė, Nijolė; Dapkus, Dalius (sudaryt.). Aktyvaus mokymo metodai mokant gamtos mokslų ir matematikos : metodinė priemonė / Lietuvos edukologijos universitetas. Gamtos mokslų fakultetas, Matematikos ir informatikos fakultetas ; [parengė: K. Grinkevičius, M. Miškinienė, A. Kurienė, N. Cibulskaitė ; sudarytojai: Manefa Miškinienė, Dalius Dapkus]. Vilnius : Edukologija, 2012. 67 p. ISBN 9789955207900.
4 Kurienė, Almeda. Eksperimentinės užduotys ir jų panaudojimas mokant chemijos // Aktyvaus mokymo metodai mokant gamtos mokslų ir matematikos : metodinė priemonė / Lietuvos edukologijos universitetas. Gamtos mokslų fakultetas, Matematikos ir informatikos fakultetas ; [parengė: K. Grinkevičius, M. Miškinienė, A. Kurienė, N. Cibulskaitė ; sudarytojai: Manefa Miškinienė, Dalius Dapkus]. Vilnius : Edukologija, 2012. ISBN 9789955207900. P. 34-50.

2011
1 Kurienė, Almeda. Chemijos mokytojų rengimas gamtamokslinės integracijos aspektu // Gamtamokslinės ir matematinės edukacijos realijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955206217. P. 78-87.
2 Kurienė, Almeda; Stankevičiūtė, Živilė. Tarpdalykinių ryšių realizavimas mokant chemijos 8 – 10 klasėse // Chemija mokykloje - 2011 : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-2104. 2011, p. 19-20.

2010
1 Stanislovaitienė, Jūratė; Kurienė, Almeda; Kavaliauskienė, Edita; Andrijauskaitė, Lina. Pasaulio lengvavatlečių iškovotų medalių ir dopingo vartojimo atvejų 2003-2009 m.m. analizė // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (III) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. Individualių sporto šakų katedra. ISSN 2029-1590. eISSN 2538-7944. 2010, p. 198-209. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/52> [žiūrėta 2020-04-06].

2009
1 Marcinkevič, Renata; Kurienė, Almeda. Vyresniųjų klasių mokinių chemijos mokymo(si) ypatumai // Chemija mokykloje - 2009 : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-2104. 2009, p. 50-54.

2005
1 Kurienė, Almeda. Papildomo chemijos mokymo laimėjimų įvertinimas = Evaluation of the achievements of supplementary teaching of chemistry // Pedagogika : mokslo darbai. ISSN 1392-0340. 2005, [T.] 80, p. 40-45. Prieiga per internetą: <http://www.vpu.lt/pedagogika/PDF/2005/80/kuriene.pdf> [žiūrėta 2006-09-08]. [DB: C.E.E.O.L, MLA]

2004
1 Kurienė, Almeda. Lyginamoji olimpiadininkų ir neolimpiadininkų chemijos žinių ir gebėjimų kaita = Comparative change of knowledge and skills in chemistry of the students participating or not participating in olimpic competitions // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius. ISSN 1392-0340. 2004, [t.] 73, p. 55-60. [DB: C.E.E.O.L]

2003
1 Kurienė, Almeda; Valentinavičienė, Virgina. Peculiarities of the teacher's activity in preparing school-children for Chemistry Olympiads // Bildung im Zeitalter der Informationsgesellschaft. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2003. ISBN 3631507739. p. 303-312.
2 Kurienė, Almeda. Papildomas chemijos mokymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje = Supplementary teaching of chemistry at secondary schools in Lithuania // Mokyklos reforma: patirtis ir problemos : IV respublikinės konferencijos "Bendrojo lavinimo dalykų dėstymas reformuotoje mokykloje" straipsnių rinkinys, [Vilnius, 2002 m. gegužės 30 d.]. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas. 2003, p. 97-102.