VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rita Sketerskienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Račaitė, Justina; Lindert, Jutta; Antia, Khatia; Winkler, Volker; Sketerskienė, Rita; Jakubauskienė, Marija; Wulkau, Linda; Šurkienė, Genė. Parent emigration and physical health of children left behind: a systematic review of literature. // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2021, vol. 31, suppl. 3, p. 327-328. Prieiga per internetą: <https://academic.oup.com/eurpub/issue/31/Supplement_3>.
2 Račaitė, Justina; Lindert, Jutta; Antia, Khatia; Winkler, Volker; Sketerskienė, Rita; Jakubauskienė, Marija; Wulkau, Linda; Šurkienė, Genė. Parent emigration, physical health and related risk and preventive factors of children left behind: a systematic review of literature // International journal of environmental research and public health: Migration and Global Health. Basel : MDPI AG. eISSN 1660-4601. 2021, vol. 18, no. 3, p. 1167-1181. DOI: 10.3390/ijerph18031167. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
3 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita; Žandaras, Žymantas. 9-10 klasių mokinių dalyvavimas mokykloje vykdomame sveikatos stiprinimo procese = Participation pf 9th and 10th grade students in school health promotion process // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 17-23. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.029. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita. Lietuvos mokyklų 9–10 klasių mokinių sveikatos stiprinimo informacijos poreikis ir šiam poreikiui įtaką darantys veiksniai = The need for health promotion information for 9th-10th grade students of Lithuanian schools and the factors influencing this need // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2020, Nr. 1, p. 68-75. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020_1/VS%202020%201(88)%20ORIG%20Mokiniu%20sveikatos%20stiprinimas.pdf> [žiūrėta 2020-03-31]. [DB: Index Copernicus]
2 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita; Butikis, Mindaugas. Mokytojų nuomonė apie jų ir jų mokinių sveikatos stiprinimo informacijos poreikį = Teachers' opinion about the need for health promotion information for them and their pupils // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 37-42. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.040. [DB: Academic Search Complete, Index Copernicus]
3 Sketerskienė, Rita; Račaitė, Justina; Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė. Ensuring safe and healthy school environment: a good practise example from Lithuania // 10th International conference on children health and environment. Vilnius. 2020, p. [ 1]. Prieiga per internetą: <https://inchesnetwork.net/wp-content/uploads/2020/11/Sketerskiene_-Lithuania.pdf> [žiūrėta 2020-12-04].

2019
1 Mickevičienė, Indrė; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita; Butikis, Mindaugas; Žuravska, Julija. Všį Vilniaus gimdymo namuose gimdžiusių moterų ir jų vyrų nuomonė apie nėštumo nutraukimą ir jo pasekmes nesant medicininių priežasčių = The opinion of women who gave birth in the public institution „Vilniaus gimdymo namai“ and of their men on the termination of pregnancy and on it‘s prohibition in absence of medical reasons // Visuomenės sveikata. Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 1(84), p. 68-77. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2019.1(84)/vs2019%201(84)%20ORIG%20Nestumo%20nutraukimas.pdf> [žiūrėta 2019-04-02]. [DB: Index Copernicus]
2 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita. Schoolchildren’s participation in health promotion process // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2019, vol. 29, suppl. 4, p. 556. DOI: 10.1093/eurpub/ckz186.466. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.391; AIF: 2.915; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Sketerskienė, Rita; Wulkau, Linda. Parent emigration and physical health of children left behind: systematic review of the literature // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2019, vol. 29, suppl. 4, p. 392. DOI: 10.1093/eurpub/ckz186.024. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.391; AIF: 2.915; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Žiliūtė, Eglė; Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Sketerskienė, Rita. Lietuvos 6-7 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sužalojimų namuose paplitimas = Lithuanian 6-7 years old children, educated in primary school and privacy education programmes, home related injuries // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2017, Nr. 3, p. 74-80. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2017.3(78)/VS%202017%203(78)%20ORIG%20Vaiku%20suzalojimai.pdf> [žiūrėta 2017-10-23]. [DB: Index Copernicus]
2 Žiliūtė, Eglė; Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Sketerskienė, Rita. Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas lankančių 6-7 metų vaikų namų aplinkos netyčinių sužalojimų apsauginiai ir rizikos veiksniai = Risk and preventing factors of home-related unintentional injuries among 6-7 years age children attending preschool education establishments in Lithuania // Vaikų pulmonologija ir alergologija : Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. ISSN 1392-5261. 2017, T. 20, nr 2, p. 68-75. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/vaiku%20pulmonologija%20ir%20alergo%20logija%20nr%202%202017%20lapkritis.pdf> [žiūrėta 2018-03-02]. [DB: Index Copernicus]
3 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita. Lietuvos mažųjų miestų mokyklų mokinių dalyvavimas sveikatos stiprinimo procese: bandomasis tyrimas = The participation of schoolchildren from small towns of Lithuania in health promotion process: a pilot study // Vaikų pulmonologija ir alergologija : Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. ISSN 1392-5261. 2017, T. 20, nr. 2, p. 76-85. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/vaiku%20pulmonologija%20ir%20alergo%20logija%20nr%202%202017%20lapkritis.pdf> [žiūrėta 2018-03-02]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Žeromskienė, Daiva; Sketerskienė, Rita. Lietuvos mažųjų miestų mokyklų mokytojų dalyvavimas mokinių sveikatą stiprinančiame procese // Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai : I-oji nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija : konferencijos tezių knyga : 2016 m. spalio 6 d. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas, 2016. ISBN 9789955154525. p. 16-17. Prieiga per internetą: <http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/10250/vskonferencijosknyga_20161006.pdf> [žiūrėta 2018-01-02].

2015
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita; Jakubauskienė, Marija. Mokinių dažniausių sveikatos sutrikimų ir ligų paplitimo netolygumai vieno Lietuvos miesto rajono mokyklose // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2015, t. 18, nr. 1, p. 94-102. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Sketerskienė, Rita. Mokinių subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumai vieno Lietuvos miesto ir rajono mokyklose // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2014, t. 17, nr. 2, p. 5529-5535. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Šurkienė, Genė; Jurenko, Irina; Kavaliūnas, Andrius; Sketerskienė, Rita. Naminiai gyvūnai mokinių aplinkoje, elgesys su naminiais gyvūnais ir mokinių žinios apie neigiamą gyvūnų įtaką vaikų sveikatai // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2013, nr. 2, p. 89-95. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2013.2(61)/VS%202013%202(61)%20ORIG%20S%20Naminiai%20gyvunai.pdf> [žiūrėta 2013-08-20]. [DB: Index Copernicus]
2 Sketerskienė, Rita; Šurkienė, Genė; Milišiūnaitė, Žana. The need for health knowledge of teachers working in Lithuanian schools of general education // Equity, education and health : the 4th European conference on health promoting schools, 7-9 October 2012, Odense, Denmark : abstracts. Copenhagen : Aarhus University, 2013. ISBN 9788776848934. p. 161-162.

2012
1 Gurskas, Vitalijus; Šurkienė, Genė; Kavaliūnas, Andrius; Sketerskienė, Rita. Vilniaus miesto sveikatą stiprinančių mokyklų 11-12 klasių mokinių naudojimosi mobiliuoju telefonu mastas bei galimos mobiliojo telefono naudojimo sąsajos su mokinių sveikata = The extent of usage of mobile phones among 11–12th grade schoolchildren in Vilnius city (Lithuania) health promoting schools and potential mobile phone usage’s associations with schoolchildren health // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, nr. 1, p. 81-92. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.1(56)/VS_2012_1(56)_Surkiene.pdf> [žiūrėta 2012-05-10]. [DB: Index Copernicus]
2 Vainoriūtė, Lijana; Bėčienė, Daiva; Valintėlienė, Rolanda; Sketerskienė, Rita. Mokinių saugaus atvykimo į mokyklą galimybės mokyklos aplinkoje = Children possibilities to reach school safely in shool surroundings // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, nr. 1, p. 73-80. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.1(56)/VS_2012_1(56)_Vainoriute.pdf> [žiūrėta 2012-05-23]. [DB: Index Copernicus]
3 Šurkienė, Genė; Gurskas, Vitalijus; Kavaliūnas, Andrius; Sketerskienė, Rita. The extent of usage of mobile phones among schoolchildren in Vilnius // New technologies, healthy human being and environment : IFEH 12th World Congress on Environmental Health, Vilnius, Lithuania, 22-27 May, 2012 : abstract book. Vilnius, 2012. ISBN 9786094600395. p. 89.

2009
1 Sketerskienė, Rita; Šurkienė, Genė; Aleksejevaitė, Diana. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 6 ir 8 klasių mokinių per didelį mokymosi krūvį įtakojantys veiksniai = Factors influencing too big educational load of schoolchildren of sixth and eighth forms from Lithuanian comprehensive schools // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 3, p. 2367-2374. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_3Idalisindd.pdf> [žiūrėta 2018-10-29]. [DB: Index Copernicus]
2 Sketerskienė, Rita; Šurkienė, Genė; Žagminas, Kęstutis. Mokinių mokymosi krūvio bei sveikatos ir dienos režimo sąsajos = Associations between schoolchildren’s educational load and health, and the day’s routine // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2009, t. 45, nr. 5, p. 395-404. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0905/0905-08e.htm>. [DB: MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.506; AIF: 4.099; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Sketerskienė, Rita; Šurkienė, Genė; Žagminas, Kęstutis. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pagrindinio ugdymo programos mokinių mokymosi krūvis mokinių, mokytojų ir tėvų vertinimu = Educational load in schoolchildren, teachers and parents estimation // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2008, Nr. 1, p. 22-30. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Sketerskienė, Rita; Šurkienė, Genė. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pagrindinio ugdymo programos mokinių savijauta ir požiūris į mokyklą = Lithuanian basic school pupil's well-being and view about school // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2006, nr. 4, p. 9-15. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Sketerskienė, Rita; Šurkienė, Genė; Karalevičienė, J. Šiaulių apskrities aštuntų klasių moksleivių faktiškas mokymosi krūvis = Actual educational load of eight graders in Šiauliai district // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2005, nr. 3, p. 111-113.