VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Marijus Radavičius' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Marijus Radavičius', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Radavičius, Marijus; Rekašius, Tomas; Židanavičiūtė, Jurgita. Local symmetry of non-coding genetic sequences // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos Mokslų akademija. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2019, vol. 30, no. 3, p. 553-571. DOI: 10.15388/Informatica.2019.218.
2Radavičius, Marijus; Rekašius, Tomas. Properties of noninformative genetic sequences // NBBC19 : 7th Nordic-Baltic biometric conference, 3-5 June 2019, Vilnius, Lithuania : final programme and abstract book. Vilnius : [s.n.]. 2019, p. 44. Prieiga per internetą: <http://files.razzby.com/95/General/1559646481_NBBC19_Abstract_book.pdf>.
3Puronaitė, Roma; Jakaitienė, Audronė; Jurevičienė, Elena; Kasiulevičius, Vytautas; Navickas, Rokas; Radavičius, Marijus; Visockienė, Žydrūnė. Identifying patterns of multimorbidity in Lithuanian National Health Insurance Fund data: a comparison of cross-sectional and temporal phenotyping approaches // NBBC19 : 7th Nordic-Baltic biometric conference, 3-5 June 2019, Vilnius, Lithuania : final programme and abstract book. Vilnius : [s.n.]. 2019, p. 39. Prieiga per internetą: <http://files.razzby.com/95/General/1559646481_NBBC19_Abstract_book.pdf>.
4Lapėnaitė-Gedvilė, Monika; Piaseckienė, Karolina; Radavičius, Marijus. Tekstų nehomogeniškumo tyrimas naudojant žymeklius = Analysis of text non-homogeneity using markers // Lithuanian journal of statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Lietuvos statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. eISSN 2029-7262. 2015, t. 54, Nr. 1, p. 92-100. DOI: 10.15388/LJS.2015.13884.
5Piaseckienė, Karolina; Radavičius, Marijus. Empirical Bayes estimators of structural distribution of words in Lithuanian texts // Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. 2014, vol. 19, no. 4, p. 611-625. DOI: 10.15388/NA.2014.4.7.
6Matulevičienė, Aušra; Preikšaitienė, Eglė; Linkevičienė, Laura; Radavičius, Marijus; Molytė, Alma; Utkus, Algirdas; Kučinskas, Vaidutis. Heterogeneity of oral clefts in relation to associated congenital anomalies // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2013, t. 49, nr. 2, p. 61-66. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1302/1302-03e.htm>.
7Taraškevičius, Ričardas; Zinkutė, Rimantė; Stakėnienė, Rimutė; Radavičius, Marijus. Case study of relationship between aqua regia and real total contents of harmful trace elements in some European soils // Journal of chemistry [elektroninis išteklius]. ISSN 2090-9071. 2013, vol. 2013, 678140, p. [1-15]. DOI: 10.1155/2013/678140.
8Murauskas, Gediminas; Radavičius, Marijus. Studentų internetinės apklausos duomenų analizė = Analysis of student WEB survey // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2011, t. 52, p. 321-326. DOI: 10.15388/LMR.2011.st03.
9Piaseckienė, Karolina; Radavičius, Marijus. Lietuvių kalbos vaizdingumo raiškos priemonių analizė = The analysis of the imagery expression devices in the Lithuanian language // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2011, t. 52, p. 220-224. DOI: 10.15388/LMR.2011.mt08.
10Nekrašaitė-Liegė, Vilma; Radavičius, Marijus; Rudys, Tomas. Model-based design in small area estimation // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. 2011, vol. 51, no. 3, p. 417-424. DOI: 10.1007/s10986-011-9136-2.
11Murauskas, Gediminas; Radavičius, Marijus. Matuoju, vadinasi, kontroliuoju // Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas : istorija, tendencijos ir perspektyvos : konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai. Vilnius : Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2010. ISBN 9789986342441. p. 14-28. Prieiga per internetą: <http://lms.lt/files/active/0/LMS_konferencijos_2010_darbai.pdf>.
12Murauskas, Gediminas; Radavičius, Marijus. Studentų pasiekimų analizė naudojant ranginę logistinę regresiją = Analysis of student achievements using ordered logistic regression // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2010, t. 51, p. 408-413. DOI: 10.15388/LMR.2010.74.
13Piaseckienė, Karolina; Radavičius, Marijus; Stiklius, Raimundas. Lietuviškų tekstų stilių palyginimas remiantis universalių kiekybinių charakteristikų statistine analize = The comparison of Lithuanian texts’ styles by using the statistical analysis of the universal quantitative characteristics // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51. DOI: 10.15388/LMR.2010.56.
14Radavičius, Marijus. EM algoritmas bendram Gauso modeliui su paslėptaisiais kintamaisiais = The EM algorithm for general Gaussian model with latent variables // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 420-425. DOI: 10.15388/LMR.2010.76.
15Radavičius, Marijus; Jakimauskas, Gintautas; Sušinskas, Jurgis. Empirical Bayes testing goodness-of-fit for high-dimensional data // Computer data analysis and modeling : complex stochastic data and systems : proceedings of the Ninth international conference, Minsk, September 7-11, 2010. Vol. 1. Minsk : Publishing center BSU, 2010. ISBN 9789854768472. P. 199-202.
16Radavičius, Marijus; Samusenko, Pavel. Profile statistics for sparse contingency tables // Computer data analysis and modeling : complex stochastic data and systems : proceedings of the Ninth international conference, Minsk, September 7-11, 2010. Vol. 2. Minsk : Publishing center BSU, 2010. ISBN 9789854768489. P. 55-58.
17Radavičius, Marijus; Židanavičiūtė, Jurgita. Semiparametric smoothing of sparse contingency tables // Journal of statistical planning and inference. ISSN 0378-3758. 2009, Vol. 139, iss. 11, p. 3900-3907. DOI: 10.1016/j.jspi.2009.05.026.
18Radavičius, Marijus; Samusenko, Pavel. Palyginamoji pažangumo analizė: panelinės logistinės regresijos modelis // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 373-378. DOI: 10.15388/LMR.2010.68.
19Jakimauskas, Gintautas; Radavičius, Marijus; Sušinskas, Jurgis. A simple method for testing independence of high-dimensional random vectors // Austrian journal of statistics. ISSN 1026-597X. 2008, Vol. 37, no. 1, p. 101-108. Prieiga per internetą: <http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg081/081Radavicius.pdf>.
20Radavičius, Marijus; Jakimauskas, Gintautas. Robust projection pursuit // Computer data analysis and modelling: robustness and computer intensive methods : proceedings of the Seventh international conference, Minsk, September 6-10, 2004. Vol. 1. Minsk : Publishing center BSU, 2004. ISBN 9854454924. P. 114-117.
21Radavičius, Marijus; Jakimauskas, Gintautas; Sušinskas, Jurgis. Testing of independency for high-dimensional data // Computer data analysis and modeling : complex stochastic data and systems : proceedings of the Eighth international conference, Minsk, September 11-15, 2007. Vol. 1. Minsk : Publishing centre BSU, 2007. ISBN 9789854765082. P. 174-177.
22Radavičius, Marijus; Židanavičiūtė, Jurgita. Model testing for high-dimensional contingency tables with application in genetics // Computer data analysis and modeling : complex stochastic data and systems : proceedings of the Eighth international conference, Minsk, September 11-15, 2007. Vol. 1. Minsk : Publishing centre BSU, 2007. ISBN 9789854765082. P. 269-272.
23Radavičius, Marijus; Rekašius, Tomas; Židanavičiūtė, Jurgita. Kai kurie matematikos uždaviniai genetikoje = Some mathematical problems in genetics // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec, Nr, p. 21-28. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/LMD2007/plenariniai/rad_rek_zid.pdf>.
24Baronas, Romas; Ivanauskas, Feliksas; Maslovskis, Romualdas; Radavičius, Marijus; Vaitkus, Pranas. Locally weighted neural networks for an analysis of the biosensor response // Kybernetika. ISSN 0023-5954. 2007, vol. 43, N 1, p. 21-30. Prieiga per internetą: <http://www.kybernetika.cz/view_file.html?item=2017>.
25Čikun, Jelena; Daunoravičius, Jonas Vytautas; Radavičius, Marijus. Pažangumo rodiklių tarpusavio ryšių analizė = Analysis of correlations between indices of academic performance // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec, Nr, p. 138-143.
26Pliūraitė, Virginija; Radavičius, Marijus. Сезонная динамика таксономического состава литореофильного макрозообентоса разного типа рек Литвы // Проблемы устойчивого функционирования водных и наземных экосистем : материалы международной научной конференции : Ростов-на-Дону, Россия, 9-12 октября 2006 г. Ростов-на-Дону, 2006. ISBN 5750911640. p. 327-330.
27Radavičius, Marijus; Židanavičiūtė, Jurgita. Statistinė struktūrų analizė: kai kurios jos taikymo problemos = Structure learning: some testing problems // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec, Nr, p. 354-362.
28Sušinskas, Jurgis; Radavičius, Marijus. Comparison of Poisson mixture models for count data clusterization = Puasono mišinių modelių, skirtų diskrečių duomenų klasterizacijai, palyginimas // Informatica. ISSN 0868-4952. 2002, Vol. 13, no. 2, p. 209-226.
29Radavičius, Marijus; Sušinskas, Jurgis. A method for count data clusterization // Computer data analysis and modeling : robustness and computer intensive methods : proceedings of the sixth international conference, Minsk, September 10-14, 2001. Vol. 2. Minsk : Publishing center BSU. 2001, P. 178-183.
30Radavičius, Marijus; Sušinskas, Jurgis; Utkus, Algirdas. Lietuvos vaikų įgimtų raidos anomalijų statistinis tyrimas = Statistical analysis of congenital anomlies in children in Lithuania // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius. ISSN 0132-2818. 2001, T. 41, spec.nr. p. 469-477.
31Mickevičius, Eduardas; Bluzma, Petras; Radavičius, Marijus; Mickevičienė, Ingrida; Baranauskas, Kazimieras. The distribution of burrowing carnivores in Lithuania and factors determining it // 5th Baltic theriological conference : abstracts, April 15-18, 2002, Birštonas. Birštonas. 2002, p. 34.
32Radavičius, Marijus. Effect of nonresponse in Lithuanian travellers' survey = Neatsakymų įtaka Lietuvos keliautojų apklausoje // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec, nr, p. 548-553.
33Radavičius, Marijus; Nagurnas, Saulius. Lengvųjų automobilių stabdymo parametrų vertinimas = Estimation of car braking parameters // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2004, T. 44, spec, Nr, p. 577-583.
34Rudzkis, Rimantas; Radavičius, Marijus. Adaptive estimation of distribution density in the basis of algebraic polynomials // Теория вероятностей и её применения. ISSN 0040-361X. 2004, Т. 49, вып. 1, p. 126-144.
35Rudzkis, Rimantas; Radavičius, Marijus. Adaptive estimation of distribution density in the basis of algebraic polynomials // Theory of probability and its applications. ISSN 0040-585X. 2004, Vol. 49, Iss. 1 (2005), p. 93-109. DOI: 10.1137/S0040585X97980890.
36Židanavičiūtė, Jurgita; Radavičius, Marijus; Sušinskas, Jurgis; Utkus, Algirdas. Informacijos šaltinių apie Lietuvos vaikų įgimtų anomalijų paplitimą palyginamoji analizė = A comparative analysis of information sources about the prevalence of congenital anomalies of Lithuanian children // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr, p. 565-570.
37Radavičius, Marijus. Discriminant space for mixtures of elliptical distributions in classification problem = Diskriminantinė erdvė eliptinių skirstinių mišinių klasifikavimo uždavinyje // Lietuvos matematikos rinkinys, T.41, spec. nr.: Lietuvos matematikų draugijos XLII konferencijos mokslo darbai. Vilnius, 2001. ISBN 9986680212. p. 463-468.
38Kanopaitė, Alesia; Mickevičius, E.; Radavičius, Marijus. Pasikliautinųjų intervalų skaičiavimo būdų palyginimas diskretiems biologiniams duomenims = Comparison of confidence interval construction methods for discrete biological data // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Leidykla TEV. ISSN 0132-2818. 2002, T. 42, spec. nr.
39Radavičius, Marijus. Discriminant space for mixtures of elliptical distributions // Computer data analysis and modeling : robustness and computer intensive methods : proceedings of the sixth international conference, Minsk, September 10-14, 2001. Vol. 2. Minsk : Publishing center BSU. 2001, P. 172-177.